Zaregistrujte se a získejte doživotní věrnostní slevu až 9%!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.cannabizzshop.cz

 

Společnost:

Lukáš Krátký

Bavorovice 22

Hluboká nad Vltavou

373  41

Česká Republika

IČ: 07975180

Tel.:  +420 721 714 119

 

Bankovní spojení : č.ú.: 2201835054 / 2010

IBAN: CZ5120100000002201835054

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

 

 1. Definice pojmů

 

1.1. „E-shop“ znamená internetovou aplikaci, která je dostupná prostřednictvím internetové adresy https:// www.cannabizzshop.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

 

1.2. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

 

1.3. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

 

1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

 

1.5. „Provozovatel“ znamená Lukáš Krátký, se sídlem Bavorovice 22, Hluboká nad Vltavou

373 41, IČ: 079 75 180, zapsané v obchodním rejstříku

Spisová značka C 330101 - Magistrát města Českých Budějovic, kontaktní e-mail:

obchod@cannabizzshop.cz, tel.: +420 721 714 119;

 

1.6. „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo

vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

 

1.7. „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to

vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a

Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

 

1.8. „Spotřebitel“ znamená Uživatele, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu

s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

 

1.9. „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

 

1.10. „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena

Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

 

1.11. „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-

shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

 

 1. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

 

2.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní

smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní

smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne

převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli

odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, a to na adresu sídla Provozovatele

Lukáš Krátký, Bavorovice 22, Hluboká nad Vltavou 373 41.

 

2.2. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy

došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží na vlastní náklady zpět

Provozovateli nebo je předat Provozovateli na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno

Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837

Občanského zákoníku, a to v případě smlouvy:

2.3.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.3.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení

od smlouvy;

2.3.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a

jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Provozovatele;

2.3.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho

osobu;

2.3.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

2.3.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost;

to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či

dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

2.3.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

2.3.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud

porušil jejich původní obal;

2.3.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

2.3.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel

tato plnění poskytuje v určeném termínu;

2.3.11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;

2.3.12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s

předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy.

 

2.4. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy,

jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit Provozovateli písemně číslo

svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li

pro to naplněny zákonné důvody.

2.6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli

poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení

Zboží, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do

původního stavu.

2.7. Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto

Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi

daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.8. Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Spotřebitelů.

Spotřebitel se může obrátit se svou stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti Spotřebitelů způsobem a za

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 1. Proces uzavření Kupní smlouvy

3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu informuje Uživatele o jím nabízených produktech, u

kterých je možné uzavření Kupní smlouvy.

3.2. Uzavření Kupní smlouvy ke Zboží, které zahrnuje tabákové výrobky, kuřácké pomůcky,

bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, je umožněno

prostřednictvím E-shopu pouze Uživatelům po provedení Registrace a jednoznačném

ověření jejich zletilosti postupem stanoveným Provozovatelem.

3.3. Uživatel prostřednictvím svého Uživatelského účtu vytvoří závaznou objednávku tak, že ze

seznamu produktů uvedených Provozovatelem na E-shopu vybere jím poptávané Zboží a

přidá jej do Nákupního košíku. V Nákupním košíku vyplní požadovaný způsob platby,

způsob dopravy a další nezbytné údaje k dokončení objednávky a objednávku potvrdí

kliknutím na tlačítko s nápisem „Objednat zboží“. Uživatel bere na vědomí, že jeho kliknutí

na tlačítko s nápisem „Objednat zboží“ není uzavřením Kupní smlouvy, nýbrž učiněním

nabídky k uzavření Kupní smlouvy Uživatelem Provozovateli.

3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí nabídky Uživatele

Provozovatelem. Provozovatel o přijetí nabídky Uživatele informuje zasláním

potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském

účtu.

3.5. Je-li uzavření Kupní smlouvy nebo prodej určitého druhu Zboží platnými a účinnými

právními předpisy podmíněno předchozím ověřením zletilosti Uživatele nebo provedením

jiného úkonu, je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem splnění veškerých podmínek

stanovených právními předpisy, pokud jejich splnění nastalo až po potvrzení přijetí

nabídky Uživatele Provozovatelem.

3.6. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit

pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a

dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně

považovat za správné a úplné a není povinen zadané údaje kontrolovat.

3.7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní

a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení

 • 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Kupní smlouva

4.1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském

prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel

zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel

se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží kupní cenu, která je uvedena u

takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy

odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od

Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení

Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel. Ustanovení § 2097

Občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením

Zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E- shopu.

4.1.5. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí

E-shopu způsob zaplacení kupní ceny Zboží a způsob dopravy Zboží. Provozovatel si

vyhrazuje právo omezit možnost výběru způsobů úhrady kupní ceny a způsobů

dopravy v závislosti na celkové výši kupní ceny Zboží konkrétní objednávky.

4.1.6. Pokud některý ze způsobů platby či dopravy obsahuje informaci o nákladech na

provedení takové platby či dopravy, je Uživatel povinen nést náklady na provedení

takové platby či dopravy, které jsou uvedeny u daného způsobu platby či dopravy

v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.7. V případě bezhotovostní platby je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený

Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že nesplněním této povinnosti se

vystavuje riziku, že Provozovatel nebude schopen přiřadit Uživatelem provedenou

platbu ke konkrétní objednávce Uživatele a tím může dojít k opožděnému odeslání

Zboží Uživateli, jakož i k odstoupení od Kupní smlouvy Provozovatelem.

4.1.8. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu Zboží

splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9. Provozovatel je oprávněn poskytnout Uživateli slevu z kupní ceny Zboží. Slevy

z kupní ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno

jinak.

4.1.10. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní

smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny daného Zboží Uživatelem.

4.1.11. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření

Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí

E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.12. Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad (fakturu) v elektronické

podobě, a to na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při Registraci, případně

v listinné podobě spolu s dodáním Zboží.

4.1.13. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací

smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že

dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká

daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel

je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

 

4.1.14. Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u

daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční

doby. Standardní záruční doba činí pro Spotřebitele 24 měsíců, nicméně u

některých typů Zboží je s ohledem na jejich charakter a životnost záruční doba

kratší (například zboží podléhající rychlé zkáze typu potraviny má záruční dobu

podle uvedeného data spotřeby; baterie a další elektronické součásti s omezeným

počtem dobíjecích cyklů apod.).

4.1.15. Právo odstoupit od Kupní smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn

uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele

reklamované Zboží.

4.1.16. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je

použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového

Zboží.

4.1.17. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní

smlouvy, přechází na Uživatele okamžikem převzetí daného Zboží Uživatelem.

4.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel dodává Zboží pouze na území České a Slovenské

republiky. Dodání Zboží na území jiných členských států Evropské Unie, případně na území

jiných států, je podmíněno předchozím písemným souhlasem Provozovatele a písemnou

dohodou Uživatele a Provozovatele na individuální ceně poštovného, balného a případně

dalších dodacích podmínek.

 

 

 1. Uživatelský účet

5.1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2. Uživatelský účet je přístupný Uživateli až po zadání Přístupových údajů.

5.3. Uživatel je povinen náležitě chránit a držet v tajnosti Přístupové údaje. Uživatel v plném

rozsahu odpovídá za neoprávněné užití Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za

škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám.

5.4. Registrací Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského

zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP. Případnou změnu VOP

oznámí Provozovatel Uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou

zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu při Registraci.

Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 30 dní od jejich účinnosti. Odmítnutí

VOP se považuje za vypovězení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a

Provozovatel je oprávněn uplynutím 1 měsíční výpovědní doby od doručení oznámení

Uživatele Provozovateli o odmítnutí změny VOP znepřístupnit Uživateli jeho Uživatelský

účet a smazat jej z databáze E-shopu.

 

 1. Reklamační řád

6.1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2. Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo dodání nového Zboží bez vad, pokud to není

vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží,

může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti. Není-li výměna možná, má právo

odstoupit od Kupní smlouvy.

 

6.3. Právo na dodání nového Zboží, nebo na výměnu součásti má Spotřebitel i v případě

odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po

opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní

smlouvy odstoupit.

6.4. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového

Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat

přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu

Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit,

jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době.

6.5. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží

věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší

kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy

Zboží.

6.7. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného

plnění v záruční době.

6.8. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list.

Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o

zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí

obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Provozovatele.

6.9. Reklamace Zboží včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel

se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má

Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

6.10. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel od

Uživatele veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než

budou dané podklady dodány.

6.11. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo

neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.

zejména při používání nebo skladování Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými

parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 

 

 1. Osobní údaje

7.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje zadané Uživatelem při

Registraci a v rámci Uživatelského účtu, a to za účelem plnění Kupní smlouvy mezi

Provozovatelem a Uživatelem, za účelem evidence Uživatelem zakoupeného Zboží pro

vyřízení případných nároků z odpovědnosti za vady a za účelem zpřístupnění a provozu

Uživatelského účtu Uživateli. Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele

zpracovává uživatelské jméno, heslo, jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo,

fakturační a dodací adresu, údaj o zletilosti Uživatele a záznamy o uskutečněných

objednávkách Uživatele. Provozovatel je oprávněn osobní údaje Uživatele zpřístupnit

dalším zpracovatelům za účelem plnění Kupní smlouvy a za účelem zajištění provozu E-shopu. Takovými dalšími zpracovateli jsou zejména Česká pošta či jiní poskytovatelé

poštovní či kurýrní služby či provozovatelé hostingových služeb.

7.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů strojově (automatizovaně)

prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě, a to jen po dobu,

po kterou je Uživatelský účet Uživatele aktivní, tj. dokud není smazán Provozovatelem

nebo na žádost Uživatele nebo z důvodu vypovězení smluvního vztahu Uživatelem pro

nepřijetí změny VOP, a dále po dobu nezbytnou ke splnění Kupní smlouvy a ochránění

oprávněného zájmu Provozovatele pro případné budoucí uplatnění nároku z odpovědnosti

za vady Uživatelem a po dobu plnění zákonných povinností stanovených Provozovateli

(například povinná archivace účetních dokladů apod.).

7.3. Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje Uživatele v souladu s platnými a účinnými

právními předpisy České republiky a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.4. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

7.5. Uživatel má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům zpracovávaných

o daném Uživateli Provozovatelem; právo na jejich opravu nebo výmaz, není-li zpracování

takových osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy Provozovatele s Uživatelem nebo

není-li uchování takových osobních údajů Provozovatelem v oprávněném zájmu

Provozovatele nebo zákonnou povinností Provozovatele; popřípadě právo na omezení

zpracování takových osobních údajů Uživatele; právo vznést stížnost nebo námitku proti

zpracování osobních údajů Uživatele u dozorového úřadu; jakož i právo na přenositelnost

osobních údajů Uživatele.

 

 1. Cookies

8.1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává

soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje

souhlas.

8.2. Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na celou dobu provozu E-shopu až do

ukončení jeho provozu. Případné plánované i neplánované odstávky provozu E-shopu se

pro účely tohoto odstavce nepovažují za ukončení provozu E-shopu.

8.3. Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k zabezpečení provozu E-shopu a

analýze návštěvnosti.

 

 1. Užívání E-shopu

9.1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem

předvídaným těmito VOP.

9.2. Uživatel bere na vědomí, že E-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let. Osoby mladší 18

let nejsou oprávněny E-shop používat.

9.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo

uživatelské prostředí.

9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu

na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na

straně Provozovatele nebo třetí osoby.

 

9.5. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné předpisy České republiky

a přímo aplikovatelné předpisy EU. Veškeré škody, které by Provozovateli nebo třetím

osobám vznikly porušením povinností Uživatele, je Uživatel povinen nahradit v plném

rozsahu.

9.6. V případě porušení těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních

předpisů Uživatelem má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet, a to trvale a zcela bez

náhrady.

9.7. Uživatel bere na vědomí, že užívání E-shopu Uživatelem je zcela dobrovolné a že

Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám

v souvislosti s použitím E-shopu.

 

 

 1. Prohlášení Provozovatele

10.1. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše

hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel

nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí

mu skutečnou cenu daného Zboží a Uživatel je oprávněn se rozhodnout, zda Zboží za

skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

10.2. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo

mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení

v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým

popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

10.3. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském

prostředí E-shopu, pod záložkou „Kontakt“.

10.4. Uživatel bere na vědomí, že veškerá konopná semena nabízená na E-shopu a v kamenném

obchodě Provozovatele jsou určena pouze pro sběratelské účely a Uživatel je po jejich

zakoupení oprávněn užít je výhradně pro vlastní potřebu a pouze způsobem, který

umožňují platné a účinné právní předpisy.

 11. Rozhodné právo

11.1. Tyto VOP, jakož i veškeré Kupní smlouvy a jakékoli jiné vztahy vznikající při provozu nebo

v souvislosti s provozem E-shopu, se řídí právním řádem České republiky.

11.2. Případné spory, které nebude možno vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány

příslušnými soudy České republiky.

 1. Účinnost

12.1. Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1. 7. 2020.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.